1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Mink NV, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarde moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door Mink NV ondertekend akkoord. In de ondertekst wordt klant genoemd, degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier die de bestelling heeft aanvaard. De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavige voorwaarden werden medegedeeld. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde, ook indien Mink NV deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Mink NV schriftelijk bevestigd worden. De meest recente versie is terug te vinden op http://www.mink.be of op eenvoudig verzoek per post of fax te verkrijgen.

2. Voorstel en overeenkomst

De door Mink NV gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw (tenzij anders vermeld). Mink NV is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Mink NV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Mink NV tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden. Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

3. Aanvang, duur en beëindiging

Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Mink NV. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd. Mink NV kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Mink NV niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Mink NV heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Mink NV. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.

4. Aanlevering klant

1. Informatie - Bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de werken of levering van de goederen te bezorgen aan Mink NV.
2. Materiaal - Het publicitaire materiaal benodigd voor de realisatie van de website wordt door de klant aangeleverd. Dit gebeurt binnen een tijdspanne van hoogstens 4 weken na ondertekening van de overeenkomst. Zo mogelijk wordt het materiaal bezorgd op een elektronische gegevensdrager. Zo niet, heeft Mink NV recht op een vergoeding voor het converteren van drukwerk naar de computerstandaarden.
3. Gebrekkige of onvolledige aanlevering - Mink NV voert de werken uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de overeenkomst bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal, waarna de klant wordt gefactureerd.

5. Levering & leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. Meerwerk

Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Mink NV. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Mink NV worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
1. Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
2. Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Mink NV kenbaar zijn gemaakt;
3. Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Mink NV in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Mink NV weinig of geen invloed kan uitoefenen;
4. Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.


7. Hosting & domeinnamen

1. Bij ondertekening van de hostingovereenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk de voorwaarden gesteld door de officiële domeinnaamregistratie-instanties. In België is dit DNS vzw. Hun voorwaarden bevinden zich op http://www.dns.be.
2. Domeinnaam- en hostingovereenkomsten worden vanzelf geprolongeerd door Mink NV na de vervaldatum. Vernieuwingsfacturen worden normaliter geredigeerd tijdens de maand voor de vervaldatum. Overeenkomsten kunnen opgezegd worden via aangetekend schrijven 2 maanden voor de vervaldatum.
3. Bij niet betaling van de verschuldigde domeinvergoedingen op de factuurvervaldag wordt het domein geschrapt en blijven de tegoeden onverminderd inbaar. Het heractiveren - indien nog mogelijk - gebeurt pas na betaling van openstaande tegoeden en bijkomende kosten van heraanvraag.


8. Hosting/e-mail/beveiliging

Mink NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Mink NV voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruikmakend van een firewall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

9. Klachten

Klachten met betrekking tot onze koopwaren, diensten en/of facturen en factuurvoorwaarden zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering van de goederen of het beëindigen van de dienst zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteiten of zichtbare gebreken der goederen of werkzaamheden dienen evenwel aan ons gericht te worden op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging der goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de gefactureerde goederen.

10. Eigendomsrecht

De geleverde goederen, software of diensten blijven eigendom van Mink NV tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten. Na installatie van de applicatie verleent Mink NV een onbeperkt gebruiksrecht in tijd. Alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot de applicatie blijven bij Mink NV volgens geldend Europees recht, tenzij anders overeengekomen. Alle eigendomsrechten gelden voor de softwarealgoritmes en -logica, broncode, databasesystemen en -ontwerpen, foto- en grafisch materiaal, filmbeelden, logo-ontwerpen, websiteontwerpen, interfaces. Deze lijst is niet exhaustief. Mink NV heeft alle rechten op deze systemen en onderwerpen. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan de software te dupliceren, te commercialiseren of te laten commercialiseren. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs- en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software en de informatie die hij op zijn website laat opnemen of op de door Mink NV beschikbaar gestelde hardware, of bij Mink NV ondergebrachte hardware en waarborgt dat Mink NV hiervoor nooit kan worden aangesproken. Mink NV heeft geen rechten op materiaal en inhoud, op webpagina's of in databanken die eigendom zijn van de klant van Mink NV.

11. Aansprakelijkheid

Mink NV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart Mink NV voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Mink NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Mink NV ontwikkelde websites. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Mink NV is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van projectinformatie. Mink NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke uitval of disfunctie van het systeem.

12. Bewijs

Zowel Mink NV als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

13. Betaling

1. De klant heeft geen enkel recht op korting contant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.
2. De betalingstermijn, vermeld op de factuur, heeft voorrang op alle verdere algemene bepalingen.
3. De facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van maximaal 30 dagen na de ontvangst van de factuur. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en tevens vervallen alle eventuele prijsvoordelen en kortingen.
4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van € 50,00, zelfs bij eventuele toekenning van termijnen van respijt. Dit conventionele schadebeding wordt aangevuld met een wettelijke maandelijkse interest van 1% op het openstaande bedrag gerekend vanaf de vervaldag.
5. Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Voor programmering is 50% opeisbaar en voor definitieve oplevering 20%.
6. In de overeenkomst zijn deeltijdse opleveringsmomenten voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) online te publiceren.
7. Een herziening van de prijs, aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren, is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.


14. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Mink NV en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mink NV.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

Huidige versie is in voege getreden op 17 novemer 2010 en blijft onbeperkt geldig tot een versie met recentere datum ter beschikking gesteld wordt. ©2010 Mink NV.