Omschrijving van gebruikte termen in onderhavig document

Klant
Het bedrijf of de organisatie waarmee Mink nv een overeenkomst sloot voor e-maildiensten. Elke klant kan op zijn beurt verschillende accounts hebben.
Accountverantwoordelijke
De perso(o)n(en) of entiteit die onder toezicht staa(n)(t) van de klant en door wie een bepaalde account gebruikt wordt (geïdentificeerd via een unieke log-in).
E-mail
Verwijst naar elke gegevensoverdracht vanaf een al dan niet browser gebaseerde mailclient of vanaf het Minkbox e-mailplatform, zonder daartoe beperkt te zijn.
 1. Algemeen gebruiksbeleid

  Mink nv is tegen het massaal versturen van ongewenste e-mails, wat hun inhoud ook zij. Mink nv zal alles doen wat geredelijk binnen haar mogelijkheden ligt om dit soort interverkeer te beperken. Daartoe stelde Mink nv hiernavolgend gebruiksbeleid in.
  1. Ongewenste massaal verstuurde e-mails (spam)

   Elk klant of accountverantwoordelijke die ongewenste commerciële of andere boodschappen verstuurt, loopt het risico dat zijn account buiten werking wordt gesteld en hem verdere diensten ontzegd worden.
   De klanten van Mink nv zijn verantwoordelijk voor hun accountverantwoordelijken. Ze moeten ervoor zorgen dat alle diensten van Mink nv op een gepaste manier gebruikt worden. Daartoe moet de klant maatregelen nemen om het gebruik van de diensten zodanig te beheren dat misbruik van het e-mailplatform tot het minimum beperkt wordt. De klant moet tevens zijn contactgegevens meedelen en tijdig reageren op alle klachten. Mink nv beschouwt alle klachten met betrekking tot de accountverantwoordelijken van de klant als klachten met betrekking tot de klant.
   Het staat Mink nv vrij de account van een accountverantwoordelijke of de klant onmiddellijk af te sluiten om verder misbruik of schade aan het e-mailplatform te voorkomen, zonder voorafgaand bericht aan de klant of de accountverantwoordelijke. Wanneer dit gebeurt, zal de klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht worden.
   Ongewenste boodschappen die verstuurd worden vanaf andere netwerken maar waarin verwezen wordt naar e-mailaccounts van Mink nv, worden behandeld alsof ze afkomstig waren van de account waarnaar verwezen wordt, tenzij Mink nv voldoende reden heeft om te geloven dat het bericht echt afkomstig was van een derde partij die niets met de klant te maken heeft. Postings op internetforums waarin verwezen wordt naar e-mailaccounts van Mink nv en die ongepast geacht worden overeenkomstig de ethische normen van dat forum, kunnen behandeld worden op dezelfde manier als ongewenste massaal verstuurde e-mails. Andere handelingen die beschouwd worden als internetmisbruik en die niet geduld kunnen worden op het e-mailplatform van Mink nv, zijn onder andere:
   1. E-mail vloedgolf (mailbombing)
    Mailbombing is het versturen van meerdere e-mails of één grote e-mail met als enige bedoeling de andere internetgebruiker te ergeren en/of wraak te nemen. Het gaat om mails die alleen maar gedeelde internetbronnen verspillen, zonder dat ze enig nut hebben voor de geadresseerde. Mink nv zal altijd reageren op klachten van e-mailgebruikers (klanten, accountverantwoordelijken of externe e-mailgebruikers). Gezien de tijd die nodig is om een grote e-mail te ontvangen, kan het versturen van een dergelijk bericht zonder voorafgaande toestemming leiden tot de onbeschikbaarheid van de server of de ontoegankelijkheid van de mailbox van de geadresseerde. We wijzen erop dat binaire bijlagen de grootte van een e-mailbericht aanzienlijk doen toenemen.
   2. Denial-of-Service-aanvallen (DoS-attacks)
    Het gaat hier om aanvallen die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat een bepaalde internethost zijn middelen niet ten volle en efficiënt kan gebruiken. Enkele voorbeelden zijn:
    • een adres mailbomben zodat internettoegang vanaf dat adres onmogelijk, moeilijk of zeer duur wordt;
    • een buitensporig aantal mailverbindingen naar dezelfde host openen;
    • het opzettelijk versturen van e-mails die schade toebrengen aan de systemen van de geadresseerde;
    • het versturen van een kwaadwillig programma of virus als bijlage bij een e-mail;
    • het gebruiken van een smarthost of SMTP relay zonder toestemming.
   3. Valse headers en/of adressen
    Het vervalsen van headers of berichten betekent e-mailberichten versturen die afkomstig lijken te zijn van een andere gebruiker of machine of van een onbestaande machine. Het geldt ook als vervalsing ervoor te zorgen dat antwoorden op de mail verstuurd worden naar een andere gebruiker of machine. Als de andere gebruiker of de beheerder van de andere machine echter vooraf zijn toestemming daartoe heeft gegeven, is er geen probleem. Er kunnen uiteraard ook "lege" afzenders worden gebruikt, zoals gedefinieerd in de relevante RFC's.
   4. Illegale contactlijsten
    Het is verboden natuurlijke personen aan te melden voor een contactlijst of soortgelijke dienst zonder zijn voorafgaande, expliciete instemming.
   5. Onwettige inhoud
    Aangelegenheden waarvan de verzending of het bezit verboden is, mogen niet via e-mail verstuurd worden. Dat geldt ook voor zaken die verboden zijn volgens de uiteenlopende wet- en regelgeving betreffende zaken die verstuurd worden via een openbaar telecommunicatienetwerk.
   6. Schending van het auteursrecht of de intellectuele eigendom
    Het is verboden om zonder toestemming inhoud die valt onder het auteursrecht of de intellectuele eigendom, te versturen via e-mail. Mink nv zal meewerken aan elk onderzoek naar illegale activiteiten waarbij haar e-mailplatform zou kunnen betrokken zijn.
   7. Onaanvaardbaar grote e-mailberichten
    Alle e-mails van meer dan 5 MB, inclusief bijlagen, beschouwt Mink nv als onaanvaardbaar grote e-mails. Om de kwaliteit van haar diensten te kunnen garanderen aan al haar klanten, behoudt Mink nv zich het recht voor onaanvaardbaar grote e-mails uit haar e-mailsysteem te verwijderen. Aangezien sommige van de voorafgaande onderwerpen betrekking hebben op de inhoud van de e-mails, die Mink nv niet aanbelangt, zal Mink nv contact opnemen met de klant in verband met feiten of klachten van internetmisbruik. Zet de klant geen gepaste stappen om de accountverantwoordelijke ervan te weerhouden of te beletten het internetmisbruik te herhalen, kan Mink nv maatregelen nemen tegen deze klant.
  2. Het filteren van binnenkomende e-mailberichten

   Als eigenaar van de applicatie en alle andere tools die gebruikt worden om haar diensten te verlenen, heeft Mink nv het recht om e-mailberichten van andere entiteiten op het internet te blokkeren. De klant is ervan op de hoogte dat Mink nv, of derden door Mink nv gekozen en aan de klant bekendgemaakt, het recht heeft over te gaan tot blokkering of filtering wanneer het dat nodig acht. Indien mogelijk zal de geblokkeerde entiteit op voorhand verwittigd worden van deze maatregel.
  3. Onwettelijke activiteiten

   De aangeboden diensten mogen alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. De verzending, distributie of opslag van informatie, gegevens of materiaal dat een schending vormt van de plaatselijke, nationale, Europese of internationale wet- of regelgeving of het ongeschreven recht, is verboden. Mink nv behoudt zich het recht voor samen te werken met het gerecht en andere overheidsdiensten in onderzoeken naar owettelijke activiteiten. Mink nv zal geen informatie met betrekking tot haar klanten (behalve de algemeen bekende informatie) of zijn accountverantwoordelijken meedelen aan derden, tenzij zij daartoe verplicht wordt door een geldig gerechtelijk bevel. De klant verklaart het oordeel van Mink nv over de geldigheid van een dergelijk bevel als juist en onaanvechtbaar te zullen beschouwen.
  4. Recht op schadevergoeding

   Mink nv beschouwt de meeste gevallen van ongewenste massa e-mails als een diefstal van diensten en behoudt zich het recht voor de afzenders ervan gerechtelijk te vervolgen. Mink nv behoudt zich het recht voor een schadevergoeding (voor software, hardware en werkuren) te eisen indien schade wordt toegebracht aan haar netwerk of uitrusting, waardoor herstelling of herconfiguratie noodzakelijk is.
   Als Mink nv dat nodig acht, zal zij de klant niet minder dan € 1000,00 in rekening stellen voor elke eis tot schadevergoeding of elk bericht dat e-mails die afkomstig zijn van de servers van Mink nv worden geblokkeerd door een derde wegens spam. Als er zo'n eis of bericht is, zal Mink nv bewijzen dat zij recht heeft op een schadevergoeding van de klant door de eis of het bericht van de derde te tonen, samen met de relevante logbestanden.
   Mink nv zal de klant waarschuwen in geval van een opgespoorde poging tot spam of een klacht wegens spam die afkomstig is van de klant of een van zijn accountverantwoordelijken. Als de klant er na de tweede waarschuwing niet in geslaagd is een einde te stellen aan de spampogingen van zijn accountverantwoordelijken, heeft Mink nv het recht om de klant € 500,00 in rekening te stellen voor iedere volgende spampoging. Afdrukken van de logbestanden zullen bewijzen dat de spam afkomstig was van de klant of een van zijn accountverantwoordelijken. Onder een "spampoging" verstaan we elke poging om een e-mail te versturen die zou kunnen worden opgevat als spam en waarvoor Mink nv minstens één klacht heeft ontvangen. Bovendien behoudt Mink nv zich het recht voor om als straf een hoge schadevergoeding te vorderen voor elke schade aan de reputatie van haar bedrijfsnaam en productnamen. Geen enkele bepaling in dit document mag opgevat worden als een beperking van de maatregelen die Mink nv mag nemen met betrekking tot het beschreven gedrag.
   Mink nv behoudt zich het recht voor om alle bijkomende maatregelen te nemen die zij nodig acht met betrekking tot dergelijk gedrag, waaronder maatregelen om kosten en uitgaven te verhalen die zij gedaan heeft om overtreders op te sporen en te verwijderen van zijn netwerk of systemen en het vorderen van annulatiekosten om de kosten te dekken van een verbreking van de verbinding om de redenen die beschreven worden in dit beleidsdocument. Bovendien behoudt Mink nv zich te allen tijde het recht voor om naar recht en billijkheid gebruik te maken van alle rechten en maatregelen waarover zij beschikt met betrekking tot dergelijk gedrag.
   Het niet-afdwingen van het beleid of een regel houdt geen verklaring van afstand in. Mink nv behoudt zich het recht voor het beleid of de regels af te dwingen wanneer het zelf daartoe beslist.
 2. Productgebonden gebruiksbeleid

  Via het Minkbox login en password krijgt men toegang tot de inhoud en de functies van de applicatie. Wie toegang heeft tot dit platform, heeft ook toegang tot het contactenbeheer en kan de werking van de applicatie wijzigen. Daarom moet de klant/accountverantwoordelijke de toegang of toegangsrechten tot dit e-mailplatform voor zich houden.
  1. Vereiste mailvelden

   In de e-mailheader moeten de volgende velden correct ingevuld worden en geldige adressen bevatten:
   • "Naam van de afzender"
   • "E-mailadres van de afzender"
   • "Antwoordadres"
   De e-mailadressen moeten ook terugkomende berichten aanvaarden, ongeacht hoeveel het er zijn. Klanten die de Minkbox contactenlijsten benutten, moeten aan Mink nv contactgegevens bezorgen voor het rapporteren van dringende gevallen van misbruik.
  2. Verantwoordelijkheid

   De klant draagt de eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van het Minkbox e-mailplatform. De klant is uiteindelijk en alleen verantwoordelijk voor het gebruik van de Minkbox-service. Deze verantwoordelijkheid heeft zowel betrekking op de inhoud en de omvang van de uitgewisselde e-mails als op het gedrag en de mate waarin de e-mails onze systemen en die van de mailservers waaraan ze gericht worden, belasten. Deze verantwoordelijkheid staat los van het type dienst. Het feit dat de klant geen toezichthoudt op de contaclijsten, ontslaat hem niet van deze of enige andere verantwoordelijkheid.
  3. Vertrouwelijkheid

   Mink nv maakt geen e-mailadressen of andere gegevens verzameld door haar klanten bekend. Mink nv deelt geen lijsten onder lijsteigenaars en verkoopt geen klantenlijsten.
  4. Overmatige belasting

   Mink nv heeft het recht om maatregelen te nemen wanneer één of meer contactlijsten een overmatige belasting van haar systemen, servers of netwerk veroorzaken. De klant moet zijn gebruik van de contactlijsten spreiden in de tijd om de systemen niet te overbelasten.

Download PDF